Algemene voorwaarden

Online en schriftelijke inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, workshops en andere activiteiten bij Helmy’s Yoga, alsmede op alle lessen, workshops en andere activiteiten die op locatie worden georganiseerd door Helmy’s Yoga. Door deelname aan deze lessen, workshops en andere activiteiten, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Helmy’s Yoga weigeren diensten te leveren aan de deelnemer.

1.1 Helmy’s Yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website www.helmys.yoga.

2. Betaling

2.1 Iedere proefles waaraan de deelnemer deelneemt bij Helmy’s Yoga, moet bij voorkeur voorafgaand aan de les betaald zijn, maar uiterlijk direct na de les. Betaling kan zowel contant als per bankoverboeking.

2.2 Iedere losse les, abonnement of 10-lessenkaart die de deelnemer bij Helmy’s Yoga bestelt, moet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn. Betaling kan zowel contant als per bankoverboeking.

2.3 Iedere workshop of andere activiteit bij Helmy’s Yoga waaraan de deelnemer deelneemt, moet uiterlijk één dag voorafgaand aan de workshop of andere activiteit betaald zijn. Betaling kan zowel contant als per bankoverboeking.
Indien de verschuldigde betaling niet tijdig is betaald, dan kan de deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de workshop of andere activiteit.

2.4 De geldende prijzen voor de lessen, workshops en andere activiteiten staan altijd op de website. Helmy’s Yoga behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Helmy’s Yoga, en/of door vermelding op de website en/of per e-mail.

3. Lidmaatschap

3.1 De deelnemer heeft de volgende mogelijkheden om deel te kunnen nemen aan de lessen:

  • Maandabonnement;
  • 10-lessenkaart (14 weken geldig);
  • Losse les;
  • Proefles.

3.2 Een maandabonnement of een 10-lessenkaart van Helmy’s Yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3 Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de les, dient dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les doorgegeven te worden.

3.4 Indien deelnemer met een abonnement niet bij de les aanwezig kan zijn, kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Helmy’s Yoga, bij voorkeur per e-mail. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

4. Lesrooster

4.1 Het geldende lesrooster voor de lessen staat altijd op de website. Helmy’s Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd voor of na een van de lessen van Helmy’s Yoga, op de website en/of per e-mail.

5 Annulering lessen, vervanging, feestdagen

5.1 Helmy’s Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, als gevolg van overmacht. Bij annulering van de betreffende les wordt het lesgeld hiervan aan deelnemers met een abonnement gerestitueerd/dan wel wordt de verloopdatum van de 10-lessenkaart een week opgeschort.

5.2 Helmy’s Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les/lessenreeks door een vervangend docent te laten verzorgen, als gevolg van overmacht. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats/dan wel de verloopdatum wordt niet opgeschort, als een vervangend docent de betreffende les/lessenreeks overneemt.

5.3 Helmy’s Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande lessenreeks door een nieuwe docent te laten verzorgen, vanwege uitbreiding van het team. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats/dan wel de verloopdatum wordt niet opgeschort, als een nieuwe docent de betreffende lessenreeks overneemt.

5.4 Van een les die op een officiële Nederlandse feestdag valt of op oudejaarsavond (waarop geen les gegeven wordt), wordt het lesgeld aan deelnemers met een abonnement gerestitueerd. De verloopdatum van de 10-lessenkaart wordt met een week opgeschort.

6. Opzegging en opschorting

6.1 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail, leonie@helmys.yoga, aan Helmy’s Yoga doorgegeven te worden.

6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan het lidmaatschap voor bepaalde tijd, in overleg met Helmy’s Yoga, worden opgeschort. Een verzoek om opschorting dient mondeling en per e-mail te worden ingediend bij Helmy’s Yoga.

7. Deelname aan overige activiteiten

7.1 Een Deelnemer kan aan een workshop of andere activiteit deelnemen, nadat Helmy’s Yoga het volledige bedrag voor deelname aan de heeft ontvangen.

7.2 Helmy’s Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of andere activiteit te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

7.3 Tot 7 dagen voor de geplande datum van de workshop of andere activiteit kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos per e-mail annuleren. Tussen 7 dagen en 2 dagen voor aanvang van workshop of andere activiteit krijgt de deelnemer 50% van de kosten terug. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aanvang workshop, vindt er geen restitutie plaats.

8. Eigen risico en aansprakelijkheid

8.1 Het deelnemen aan de lessen, workshops en/of andere activiteiten is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

8.2 Helmy’s Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

8.3 Helmy’s Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

8.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Helmy’s Yoga, dienen te worden vergoed.

9. Persoonsgegevens

9.1 Helmy’s Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Helmy’s Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Helmy’s Yoga gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Helmy’s Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Helmy’s Yoga, kan de deelnemer dit doorgeven aan Helmy’s Yoga via e-mail. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Helmy’s Yoga gebruik kan worden gemaakt.

9.3 Helmy’s Yoga geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit door aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.